Anno 1404 - dalione - 03.02.2010 (2024)

--> Archiwum Forum

03.02.2010

19:18

Anno 1404 - dalione - 03.02.2010 (2)

[1]

dalione [ Chor��y ]

Anno 1404

Czy ktoœ zna gry podobne do Anno 1404 o mniejszych wymaganiach sprzêtowych ? Ale takie grywalne i w miare ciekawe , typu Black & White czy coœ w tych stylach.

-Dziêki.

03.02.2010

19:23

[2]

Backside [ Senator ]

Poprzednie czêœci - Anno 1701, 1503 albo 1602.

W zasadzie na nieco podobnych zasadach dzia³aj¹ ostatni Settlersi.

03.02.2010

19:30

Anno 1404 - dalione - 03.02.2010 (3)

[3]

dalione [ Chor��y ]

Dziêki wielkie , zagram w Anno 1701 , tylko - masz mo¿e jakiœ ciekawy program , albo stronê sk¹d mogê pobraæ? Bo póki co brak pieniêdzy , a mam wielk¹ chêæ na granie.

03.02.2010

19:54

Anno 1404 - dalione - 03.02.2010 (4)

[5]

Backside [ Senator ]

dalion ---> dok³adnie, Anno 1701 jest w taniej Pomarañczowej Kolekcji, która kosztuje 25-30z³. To ju¿ ca³kiem niewielkie pieni¹dze, a gra (i praca twórców) jest naprawdê tego warta. No i Anno starcza na tygodnie? grania :).

03.02.2010

19:55

[6]

Grucha [ EXTREME LIFESTYLE CLOTH. ]

Wspania³a seria - zas³uguje ¿ebyœ mia³ orygina³.

03.02.2010

22:21

[7]

dalione [ Chor��y ]

Dobra , ale gdzie da³o by rade abym zakupi³ ?

03.02.2010

22:23

[8]

Mada Fakir [ Bel-Shamharoth ]

Np w sklepie.

04.02.2010

17:17

[9]

sztabantypiracki [ Chor��y ]

W nawi¹zaniu do posta nr3, sztab antypiracki informuje, ¿e paserstwo programów komputerowych – zarówno umyœlne, jak i nieumyœlne – mo¿e tak¿e podlegaæ odpowiedzialnoœci karnej przewidzianej w Kodeksie karnym, tj. karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat 2 lub – w wypadku paserstwa nieumyœlnego – karze grzywny, ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci do lat 2, jakkolwiek w wypadku znacznej wartoœci rzeczy paserstwo nieumyœlne zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat.

Podstawa prawna: art. 291 i 292 w zwi¹zku z art. 293 Kodeksu karnego

04.02.2010

23:38

[10]

dalione [ Chor��y ]

Aha..
Dobra , wiem ¿e w sklepie , ale np. w kerfurze raczej tego nie znajde , tym bardziej w warzywniaku -.-

04.02.2010

23:47

[11]

Mada Fakir [ Bel-Shamharoth ]

Jest chocia¿by w empiku... i zapewne w wiêkszoœci sklepów które sprzedaj¹ gry.

04.02.2010

23:51

Anno 1404 - dalione - 03.02.2010 (6)

[12]

Texas84 [ Konsul ]

W sumie te¿ bym pojeŸdzi³ Audi A5 i nie mam na niego kasy ale to nie znaczy, ¿e mam go podprowadziæ z salonu. Zreszt¹ 30 z³ za Anno 1701 to grosze. W najbli¿szym Media Marktcie albo Empiku bêdzie na pewno.

16.02.2010

23:47

[13]

Watzap [ Fredmen ]

Jeœli masz konto to mo¿esz zakupiæ za mniejsze pieni¹dze ni¿ 30zl :)

albo

:)

18.02.2010

19:52

[14]

bkp_mik [ Pretorianin ]

Mam pytanie odnosz¹ce siê do arystokratów - mam ju¿ spore miasto, ok. 1800 arystokratów, z tego co obserwujê zamieszkuj¹ po 26 w domkach przeznaczonych dla 40. Czy na obecnym etapie mogê jakkolwiek zwiêkszyæ ich iloœæ do docelowych 40 w ka¿dym domku? Co do potrzeb - nie maj¹ zapewnionych pe³nych we wszystkich kwestiach, ale te¿ ¿adna potrzeba nie jest na czerwono, co by powodowa³o wyprowadzkê. Denerwuje mnie to trochê, ¿e mieszkaj¹ po 26, powoli d¹¿ê do poziomu wielkiej katedry, tylko brakuje mi ju¿ miejsca na wyspie :).
Zastanawiam siê nad przerzuceniem czêœci produkcji na inn¹ wyspê, ¿eby zrobiæ jeszcze wiêcej miejsca na domy, ale zanim zdecydujê siê na tak radykalny krok chcia³bym wiedzieæ, ¿e nie przekombinujê.
Zastanawiam siê te¿, czy czasem liczba arystokratów w domach nie zwiêksza siê wraz z kolejnym poziomem (czyli 2000)...

18.02.2010

21:06

Anno 1404 - dalione - 03.02.2010 (7)

[15]

bkp_mik [ Pretorianin ]

Jak cz³owiek pogrzebie, to znajdzie - mo¿e komuœ innemu siê przyda. Odgrzeba³em na wiki anno.
Okaza³o siê, ¿e u arystokratów poziom podatków by³ podniesiony za wysoko - ale tylko u nich ,pozosta³e grupy nie mia³y tego problemu. Jeœli suwak podatków nie jest ustawiony na zielonym lub jasno zielonym polu, nie wprowadz¹ siê wszyscy a tylko minimalna ekipa. Przesun¹³em suwak i w parê minut liczba ludków podskoczy³a o ponad 1/3, pozwalaj¹c zacz¹æ budowaæ katedrê.

18.02.2010

21:09

[16]

Backside [ Senator ]

Ka¿da klasa spo³eczna (tak¿e u Arabów) wprowadza siê bardzo wolno lub wcale, gdy próg podatkowy bêdzie zbyt wysoki, nie tylko arystokraci.
Dlatego moment przejœcia mo¿e byæ trochê bolesny dla finansów, bo klasa awansuj¹ca i awansowana musz¹ mieæ najni¿sze podatki, a do tego kupa budulca na upgrade budynku. Ale szybko siê zwraca :)

19.02.2010

19:07

[17]

bkp_mik [ Pretorianin ]

Teraz to dopiero mam problem :)
Katedra siê budowa³a do 3 poziomu, a do 4 trzeba 3500 arystokratów. Na wyspie brakuje miejsca na nowe domki, wyburzam co nieco i przenoszê na inne wyspy jeœli chodzi o produkcjê, powiêkszaj¹c obszar pod zabudowê. Jest ko³o 3300 cho³paków, tych 200 bêdzie naprawdê ciê¿ko dorobiæ. Potem mo¿e bêdzie lepiej, skoro katedra zapewnia w³aœciwoœci wszystkich budynków, wyburzy siê je i zrobi miejsce na nowe domki. Zobaczymy jak to bêdzie.

© 2000-2024 GRY-OnLine S.A.

Anno 1404 - dalione - 03.02.2010 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6380

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.